Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie


Aktualności, czyli co się dzieje w naszej szkole?

Zarządzenie nr 16

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie z dnia 10 maja 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów:

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19

 

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji (Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.)

 

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
5.  Na egzamin należy przynieść 
• własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki -także linijkę),
6.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową).

 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

 

 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)   wychodzi do toalety
3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

5.  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu

w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

 

 

6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
2)  wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa –o 9:20, 3. grupa –o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalet i konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
5)  wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury –np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

Informacja dla rodziców i uczniów klas I – III

 

 

Zarządzenie nr 15/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Rusinowie

 

 

W związku z wytycznymi MZ oraz MEiN z dnia 28.04. 2021 r. dotyczącymi  wprowadzenia zmiany obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii, od dnia 04.05.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki w systemie stacjonarnym.

W związku z tym plan zajęć oraz harmonogram dowożenia nie ulega zmianie.

 

                                                                Dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 14

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

W związku z wytycznymi MZ oraz MEiN z dnia 21.04. 2021 r. dotyczącymi  wprowadzenia zmiany obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii, od dnia 26.04.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki w systemie hybrydowym.

Nauczanie w klasach I – III od 26 kwietnia br.(do odwołania)  będzie przebiegało według następujących zasad:

Uczniów klas I – III dzielimy na 2 grupy:

I grupa: uczniowie z miejscowości – Przystałowice Małe, Bąków, Gałki, Wola Gałecka, Rusinów.

II grupa: Uczniowie z miejscowości – Brogowa, Klonowa, Krzesławice, Karczówka, Władysławów, Zychorzyn, Grabowa.

Nauczanie będzie odbywać się naprzemiennie:

jeden dzień stacjonarnie w PSP Rusinów, drugi dzień zdalnie ( w domu )

Dzień miesiąca

Nauczanie

stacjonarne

Nauczanie zdalne

( w domu )

26.04.2021 rok

Grupa I

Grupa II

27.04.2021 rok

Grupa II

Grupa I

28.04.2021 rok

Grupa I

Grupa II

29.04.2021 rok

Grupa II

Grupa I

30.04.2021 rok

Grupa I

Grupa II

W związku z nauczaniem hybrydowym plan zajęć dla uczniów klas I-III ulegnie zmianie, o czym poinformują uczniów i rodziców wychowawcy klas.

Za organizację zdalnego nauczania odpowiadają wychowawcy klas.

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują nauczanie zdalne.

Praca oddziałów „O” oraz oddziałów przedszkolnych odbywa się tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym.

Dowożenie odbywać się  będzie według następującego porządku:                                  

DOWOZY ( od dnia 26 kwietnia do odwołania 2021 r.)

 

Bąków Kolonia           – 9.30                             W. Abramczyk

Bąków                         - 9.35                              W. Abramczyk

Przystałowice, Bierce – 9.40                              W. Abramczyk

Przystałowice Małe      -9.45                              W. Abramczyk

 

Władysławów             - 9.30                               E. Jędrzejczak

Karczówka                  - 9.35                               E. Jędrzejczak

Krzesławice                - 9.35                               E. Jędrzejczak

Klonowa                     - 9.40                               E. Jędrzejczak

Brogowa                     - 9.40                               E. Jędrzejczak

 

 

Zychorzyn                  -  9.30                               J. Wasilewski

Zychorzyn Kolonia    -  9.30                               J. Wasilewski

Grabowa Kolonia      -   9.35                               J. Wasilewski

Grabowa                    -   9.35                               J. Wasilewski

 

          Zbiorówka z Rusinowa do Gałek – 9.55          E. Jędrzejczak

 

 

ODWOZY ( od dnia 26 kwietnia do odwołania  2021 r.)

 

Zbiorówka z Gałek – 15.00                           W. Abramczyk

 

Wola Gałecka, Gałki        - 15.05                    J. Wasilewski

Przedszkolaki z Gałek

(Przystałowice, Bąków)  – 15.05                     J. Wasilewski

Bąków , Bąków Kolonia – 15.10                     J. Wasilewski

Przystałowice Małe         – 15.20                     J. Wasilewski

Przystałowice Bierce       - 15.25                     J.Wasilewski

 

 

Grabowa                          - 15.10                     W. Abramczyk

Zychorzyn                       - 15.10                     W. Abramczyk

Zychorzyn Kolonia         - 15.10                     W. Abramczyk

Grabowa Kolonia            - 15.10                     W. Abramczyk

 

 

Brogowa                        - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Klonowa                        - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Krzesławice                   - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Karczówka                     -15.10                        E. Jędrzejczak    

Władysławów                - 15.10                       E. Jędrzejczak    

 

Prosimy rodziców o przestrzeganie harmonogramu zajęć stacjonarnych i zdalnych.

Przypominamy, że 3 maja br. jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.

                                                                                                                                           Dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 13/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

Na podstawie wytycznych MZ oraz MEiN z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zmiany obostrzeń wynikających z pandemii, przedszkola oraz oddziały „O” z dniem 19.04.2021 r. wracają do nauki w systemie stacjonarnym. W związku w tym Samorządowe Przedszkole w Gałkach oraz oddziały „O” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie będą pracować w godzinach obowiązujących przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Oddziały I-VIII nadal pracują w trybie zdalnym.

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                              Dariusz Ciecierski

Dowożenie odbywać się  będzie według następującego porządku:

DOWOZY ( od dnia 19 kwietnia do odwołania 2021 r.)

Bąków Kolonia           – 9.30                              W. Abramczyk

Bąków                         - 9.35                              W. Abramczyk

Przystałowice, Bierce – 9.40                              W. Abramczyk

Przystałowice Małe      -9.45                              W. Abramczyk

 

Władysławów             - 9.30                              E. Jędrzejczak

Karczówka                  - 9.35                              E. Jędrzejczak

Krzesławice                - 9.35                              E. Jędrzejczak

Klonowa                     - 9.40                              E. Jędrzejczak

Brogowa                     - 9.40                              E. Jędrzejczak

 

Zychorzyn                  -  9.30                               J. Wasilewski

Zychorzyn Kolonia    -  9.30                               J. Wasilewski

Grabowa Kolonia      -   9.35                               J. Wasilewski

Grabowa                    -   9.35                               J. Wasilewski

 

Zbiorówka z Rusinowa do Gałek – 9.55            E. Jędrzejczak

ODWOZY ( od dnia 19 kwietnia do odwołania  2021 r.)

Zbiorówka z Gałek – 15.00           J. Wasilewski

 

Przystałowice Małe         – 15.00                    J. Wasilewski

Bąków , Bąków Kolonia – 15.00                    J. Wasilewski

Wola Gałecka, Gałki        - 15.00                    J. Wasilewski

Przedszkolaki z Gałek

(Przystałowice, Bąków)  – 15.05                     J. Wasilewski

 

Grabowa                          - 15.10                    W. Abramczyk

Zychorzyn                       - 15.10                    W. Abramczyk

Zychorzyn Kolonia         - 15.10                    W. Abramczyk

Grabowa Kolonia            - 15.10                    W. Abramczyk

 

Brogowa                        - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Klonowa                        - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Krzesławice                   - 15.10                       E. Jędrzejczak    

Karczówka                     -15.10                        E. Jędrzejczak    

Władysławów               - 15.10                        E. Jędrzejczak   

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

 

Na podstawie zarządzenia MZ i MEiN z dnia 07.04.2021r.
w sprawie zmiany obostrzeń wynikających z pandemii nauczanie w trybie zdalnym w klasach: I-VIII oraz oddziałach
„0” 
i oddziałach przedszkolnych zostaje przedłużone do dnia 18.04.2021r.

Dyrektor szkoły

ZDROWYCH, POGODNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT, SMACZNEGO JAJKA, MOKREGO DYNGUSA ORAZ MIŁEGO ODPOCZYNKU, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM
I UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY ŻYCZY
DYREKCJA SZKOŁY

INFORMACJA

Przerwa Świąteczna od 01.04.2021r. do 06.04.2021r.

Informacja dla rodziców

Od 29 marca zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, od 29 marca br. zamknięte zostaną przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Zarządzeni nr 11/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

W związku z zarządzeniem MZ oraz MEiN z dnia 25.03.20021r. w sprawie obostrzeń spowodowanych pandemią (wzrost zachorowań w kraju) informujemy, że od 27.03.2021r. do 09.04.2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w oddziałach „0” przy PSP w Rusinowie oraz w Samorządowym Przedszkolu w Gałkach. Rodzice dzieci, którzy znajdują się w grupie uprawnionych do skorzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w w/w dniach, proszeni są o kontakt telefoniczny z wicedyrektorem Wacławą Wacławiak.

Nauczycieli oddziałów „0” oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych zobowiązuje do podjęcia pracy z wychowankami w systemie zdalnym.

Dyrektor szkoły

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111            

Drogi Uczniu, pamiętaj!                                                                                               

Jeśli  masz problem, potrzebujesz wsparcia psychicznego, zawsze możesz porozmawiać ze swoim wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub zadzwonić na telefon zaufania, gdzie czeka na Ciebie jeden z pracowników Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psycholog, pedagog, bądź student psychologii i pedagogiki. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest całodobowy. Funkcjonuje na podstawie zasad ABCD. Zasady te są następujące:

A – Anonimowo – nie trzeba podawać swoich danych osobowych.

B – Bezpłatnie – osoba dzwoniąca na telefon zaufania, nie poniesie żadnych kosztów związanych z połączeniem telefonicznym.

C – Chętnie – konsultanci, z którymi rozmawia młoda osoba, są otwarte
i gotowe rozmawiać o każdym problemie.

D – Dyskretnie – rozmowa, która prowadzona jest poprzez telefon zaufania, pozostaje pomiędzy dzieckiem lub młodzieżą a konsultantem, chyba że problem należy rozwiązać i jest zgoda na ujawnienie informacji, że dany telefon został wykonany.

Informacja

W związku z wytycznymi Ministerstw Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

Dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 10/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

            W związku z kolejnym potwierdzonym pozytywnym wynikiem badań
na obecność wirusa COVID-19 w Samorządowy Przedszkolu w Gałkach zarządzam od 22 marca do 27 marca  (włącznie) zawieszenie zajęć. Przedszkole będzie nieczynne (z możliwością przedłużenia do 01.04.2021r.).
Powyższa decyzja jest podjęta w porozumieniu z Wójtem Gminy Rusinów oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przysusze.

Dyrektor Szkoły

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO „FRASZKA”

Komitet organizacyjny konkursu uprzejmie poinformował o wynikach tegorocznej edycji Konkursu „Fraszka”, który w tym roku ze względu na pandemię odbywał się online. Szkolne organizatorki konkursu, Beata Turek i Grażyna Niezabitowska, zgłosiły do testu 17 uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco: 10 uczniów otrzymało dyplomy wyróżnienia, najlepszy wynik w szkole wypracowała sobie Oliwia Majos z kl. VIIIB, która zdobyła 33/36 punktów.  Zwyciężczyni otrzymała nagrodę książkową.

Zarządzenie nr 9/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

 

 

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem badań na obecność COVID-19,
u pracownika obsługi w Samorządowym Przedszkolu w Gałkach zarządzam zmiany
w funkcjonowaniu przedszkola:

1. Od dnia: 18 marca do 22 marca br.(włącznie) Samorządowe Przedszkole będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie. W przedszkolu będą funkcjonowały 2 oddziały. Dzieci z 2 oddziałów przedszkolnych, z którymi miała kontakt pracownica będą przebywały na kwarantannie do 22 marca br. (włącznie).

2.  Wicedyrektor przedszkola, Wiesława Wacławiak, sporządzi listę dzieci
i pracowników, którzy będą przebywać na kwarantannie.

3. W porozumieniu  z rodzicami wicedyrektor sporządzi listę dzieci, które będą uczęszczać w tych dniach do przedszkola oraz zapewni opiekę pedagogiczną nad dziećmi.

4.  Zajęcia w przedszkolu w tych dniach odbywać się będą według planu zajęć.

Powyższa decyzja jest podjęta w porozumieniu z Wójtem Gminy Rusinów oraz SANEPID-em
w Przysusze.

                                                                                                       Dyrektor Szkoły


Dowozy w dniach 17-19.03.2021r. (egzamin próbny klas VIII):

Zarządzenie nr 5

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

W związku z wytycznymi MZ oraz MEN z dnia 12.03. 2021 r. dotyczącego wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych dotyczących zmian  funkcjonowania Szkół, wprowadza się naukę hybrydową w klasach I – III od 15 – 28 marca 2021 r.

Nauczanie w klasach I – III od 15 – 28 marca br. będzie odbywała się według następujących zasad:

Uczniów klas I – III dzielimy na 2 grupy:

I grupa: uczniowie z miejscowości – Przystałowice Małe, Bąków, Gałki, Wola Gałecka, Rusinów.

II grupa: Uczniowie z miejscowości – Brogowa, Klonowa, Krzesławice, Karczówka, Władysławów, Zychorzyn, Grabowa.

Grupy uczniów będą prowadzić nauczanie naprzemiennie:

jeden dzień stacjonarnie w PSP Rusinów, drugi dzień zdalnie ( w domu )

Dzień miesiąca

Nauczanie

stacjonarne

Nauczanie zdalne

( w domu )

15.03.2021 rok

Grupa I

Grupa II

16.03.2021 rok

Grupa II

Grupa I

17.03.2021 rok

Grupa I

Grupa II

18.03.2021 rok

Grupa II

Grupa I

19.03.2021 rok

Grupa I

Grupa II

22.03.2021 rok

Grupa II

Grupa I

23.03.2021 rok

Grupa I

Grupa II

24.03.2021 rok

Grupa II

Grupa I

25.03.2021 rok

Grupa I

Grupa II

26.03.2021 rok

Grupa II

Grupa I

 

Za organizację zdalnego nauczania odpowiadają wychowawcy klas.

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują nauczanie zdalne.

Praca oddziałów „O” oraz oddziałów przedszkolnych odbywa się tak jak dotychczas w trybie stacjonarnym.

Dowożenie uczniów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Prosimy rodziców o przestrzeganie harmonogramu zajęć stacjonarnych i zdalnych.

                                                                               Dyrektor szkoły

Uczniowie klasy II b ukończyli realizację II modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą’’. Wybrali książkę "Zaczarowana zagroda'', a tak przedstawiają się efekty ich pracy.

Tu się rodzą talenty.

Tym przyjaznym miejscem, gdzie uczniowie mają możliwość odkrywania siebie, rozwijania swoich zainteresowań jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Jesteśmy dumni z uczennic, które w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Literackim „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka” zachwyciły jury pięknymi pracami. Komisja konkursowa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wyróżniła i nagrodziła dwie szczere i wzruszające historie o babci i dziadku zamknięte w lirycznej formie: „Portret mojej Babci”  Roksany Papis z klasy IVb oraz „Epidemia miłości” Dominiki Zuchalskiej z klasy VIIIa. W części plastycznej tego wyjątkowego konkursu laureatkami zostały Julia Abramczyk z klasy VIIb oraz Julia Zając z klasy VIIc. Organizatorzy konkursu podkreślają, że jest on szczególny pod wieloma względami, ponieważ uczy szacunku do drugiego człowieka, wyrażania miłości do ukochanych seniorów, odwagi w nazywaniu uczuć i troski wzajemnej na co dzień. Ogłoszenie wyników, jakże wspaniałych dla naszej szkolnej społeczności, powiązane było z serdecznymi podziękowaniami dla dyrekcji, która umożliwiła przeprowadzenie konkurów. Nauczycielki: Grażyna Niezabitowska, Agata Krzyżanowska oraz Barbara Odzimek, które opiekowały się uczennicami, służąc im pomocą, nie kryją zadowolenia z osiągnięć laureatek. Nagrody i wyróżnienia sprawiły wszystkim ogromną radość, a dla dziadków i babć były uroczym prezentem od kochających wnuczek. Czekamy na kolejne sukcesy.

„ Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas!”

„ Dzień to ważny szalenie, dziś złożymy przyrzeczenie!”

Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie są już pełnoprawnymi uczniami.

26 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. To był wyjątkowy dzień, tak długo wyczekiwany. Choć czas pandemii, zawęził krąg zaproszonych gości, to wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w wydarzeniu, obserwując w sieci. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zanim uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, przedstawili to, czego już się nauczyli. W nowy etap wkroczyli z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”, pod czujnym okiem wychowawczyni Małgorzaty Kietli.

Po zakończonej prezentacji, podniosłym momentem było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Następnie aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły Dariusz Ciecierski. Dowodem były dyplomy pasowania wręczone przez wychowawczynię. Pierwszoklasiści otrzymali wspaniałe pomoce dydaktyczne, ufundowane przez Wójta Gminy Rusinów oraz Dyrekcję Szkoły, a także słodki upominek od rodziców. W tej wyjątkowej chwili Wójt Gminy Andrzej Wesołowski oraz Wicedyrektor Szkoły Anna Markiewicz, pogratulowali uczniom, rodzicom oraz wychowawczyni. Uczniom życzyli samych sukcesów oraz aby szkoła była miejscem, do którego przychodzą z radością zdobywać wiedzę, a także przyjemnie i bezpiecznie spędzać czas w gronie przyjaciół.

Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich, które wycisnęło niejedną łezkę z oczu.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od 18 stycznia 2021 r.

W związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły, spowodowanej powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej, ulegają zmianie godziny pracy       pedagoga szkolnego. Uczniów klas I-III, dzieci  z oddziałów zerowych
i przedszkolnych w Gałkach zapraszam do kontaktu w formie stacjonarnej, uczniów klas IV-VIII w formie online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams, według następującego harmonogramu: 

Poniedziałek  9:15 - 10:15 online oraz 10:30 - 13:00 stacjonarnie

Wtorek 9:15 - 10:15 online oraz 11:30 – 15:30 stacjonarnie

Środa  9:15 - 11:15 online

Czwartek  9:15 - 10:15 online oraz 10:30 - 13:00 stacjonarnie

Piątek  10:15 – 11:15 online

Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych

 

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze. Placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje dodatkowe działania
o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji
i wsparcia:                                                                                

INFOLINIA: tel. 793 877 497 - czynny w godzinach pracy poradni;

TELEFON STACJONARNY: 48 675 39 27

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek:         8:00 – 18:10
Wtorek:                  8:00 – 18:10
Środa:                    8:00 – 18:10
Czwartek:              8:00 – 18:10
Piątek:                   8:00 – 15:10

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line Zawsze Jest Jakieś Wyjście: https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Pracownicy poradni zachęcają do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania  strony www.ppp.przysucha.pl

Klasa 2 b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie melduje zakończenie modułu I " Czytania z klasą... "  Przeczytaliśmy wspólnie książkę "Drzewo do samego nieba." Każdy uczeń uzupełnił swój Lekturnik. Dużo frajdy dało dzieciom przygotowanie klasowego drzewa czytelniczego. Jest ono bardzo kolorowe, gdyż pojawiło się na nim dużo jesiennych liści. Następnym zadaniem, które zrealizowaliśmy było wykonanie wydzieranki postaci głównego bohatera tj. Drzewa. Zaliczając zadanie EKOLOGICZNE dzieci odpowiedziały na kluczowe pytania skorelowane z celami zajęć o tematyce "Mała chmurka w krainie drzew". Na koniec obejrzeliśmy filmy edukacyjne "W jaki sposób powstaje papier?" oraz wykonaliśmy piękne jesienne drzewa z recyklingu. Tak powstała wystawka z pracami plastycznymi . Dowiedzieliśmy się, co nam dają drzewa, w ten sposób powstał plakat. Wiemy, jak możemy chronić drzewa, obserwowaliśmy drzewa w pobliżu szkoły i rozróżnialiśmy ich liście podczas obchodów Dnia Drzewa. Bawiliśmy się w grę "Wyturlaj drzewo". Na koniec realizacji zadania uczniowie wykonali prace plastyczne ”Leśny zakątek” z użyciem gazet.

Drodzy Uczniowie

Obecnie wszyscy przechodzimy bardzo trudny czas, który trwa już dość długo. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa : przymus izolacji, ograniczenie kontaktów, strach wywołany możliwością zakażenia, lęk i obawa o przyszłość, nie pozostaje obojętna dla naszej psychiki.  W tak trudnych chwilach jest jednak  możliwość uzyskania wsparcia i pomocy ze strony osób dorosłych profesjonalnie  przygotowanych do udzielania dzieciom takiego wsparcia.  Natychmiastowe wsparcie  i pomoc w kryzysie psychicznym możecie uzyskać poprzez kontakt  z całodobowym Dziecięcym Telefonem Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny  czat internetowy prowadzony na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Obie formy pomocy mają charakter nieodpłatny.

Pamiętajcie!                                                                                   

„Mądrze jest prosić o pomoc. Nikt nie musi radzić sobie sam.”

 

Pedagog szkolny

DRODZY UCZNIOWIE

 

          Konkurs na napisanie „LISTU DO NIEPODLEGŁEJ” zorganizowany z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Oto wyniki:

                                                                                  

Klasy I – III

 

I miejsce -klasa III b

II miejsce – ex aequo klasa II a i klasa III a

III miejsce – ex aequo klasa I a i klasa II b 

 

Klasy IV – VI

 

I miejsce – klasa IV b

II miejsce – klasa IV a

III miejsce -klasa VI c

 

Klasy VII – VIII

 

I miejsce – klasa VII c

II miejsce – klasa VII b

 

          Ze względu na trudny czas związany z pandemią nie możemy uroczyście wręczyć dyplomów. Uczniowie otrzymają je w późniejszym terminie. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości

„UŚMIECHNIJ   SIĘ   I   BĄDŹ    ŻYCZLIWY”

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę  w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić  w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje.

Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc, że wytwarza miłą atmosferę i daje wiele radości, zacieśnia więzy między ludźmi i daje możliwość partnerskiej współpracy. Życzliwość umożliwia rozwiązywanie konfliktów, integruje zespół klasowy oraz pomaga w realizacji wielu czynności i zadań. Istotne jest także to, że aby uzyskać pomoc i sympatię, trzeba samemu dać coś z siebie innym.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na życzliwość i kulturę osobistą. Doskonałą okazję do rozpowszechniania idei ludzkiej serdeczności stał się Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który w Polsce obchodzony jest od 2006 roku.              

Oto kilka propozycji, które możecie przemyśleć, aby nastawić się pozytywnie do siebie i do swego życia. Dzięki nim unikniecie agresji.

Mów często czarodziejskie słowa: „Dziękuję”, „Proszę”,  „Przepraszam”.

Popełniając błąd nie wstydź się powiedzieć: „Pomyliłam się”.

Bądź odważny w każdej sytuacji, nawet jeśli nie leży to w Twojej naturze.

Bądź odpowiedzialny za wszystko co mówisz i za to co robisz.

Przestań mieć pretensje do innych, bo przykleją się do Ciebie narzekacze, a odsuną się ludzie pogodni i radośni.

Unikaj ludzi, którym się nic nie podoba i którzy nie mają ciekawych zainteresowań.

„Śmiech to zdrowie”, a poczucie humoru to lekarstwo na wszystkie smutki.

                                     Pedagog szkolny

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: