Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO

 
GODZINY PRACY:

Poniedziałek 8.15- 12.20 i 13.05- 14.00
Wtorek 9.00- 13.00
Środa 9.15- 13.15
Czwartek 9.00- 14.00
Piątek 9.15- 13.15 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
a także wspieranie mocnych stron uczniów / rozmowy, obserwacje, wywiady, kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania do PPP w Przysusze / .
2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania /służenie radą
i wsparciem w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych, z rówieśnikami, prowadzenie rozmów z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze, projektowanie i monitorowanie wspólnie z wychowawcami działań interwencyjnych w stosunku do uczniów, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych/.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej/ rozmowy wspierające, zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze, organizowanie posiedzeń zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, czuwanie nad prawidłowym opracowaniem i realizacją KIPU, PDW, IPET, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/.
4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych/ zajęcia i spektakle profilaktyczne, diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasach i podejmowanie środków zaradczych dbanie o realizacje obowiązku szkolnego, wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli/
5. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

6. Uczestniczenie w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie
7. Działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

WAŻNE TELEFONY:

Cyberprzemoc - Tel. 116 111
lub www.helpline.org.pl
Rzecznik Praw Ucznia
Tel. 800 12 12 12
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania 800 199 990

Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl