Strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie


Rada Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Rusinowie 
rok szkolny 2019/2020


Skład:
Abramczyk Sylwia- przewodnicząca Rady Rodziców

Stocka Katarzyna- z-ca przewodniczącej
Dybalska Anna - skarbnik
Kietlińska Magdalena– sekretarz

Marasek Monika- członek


Zadania:
• Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
• Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
• Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły, w tym opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, oraz programu wychowawczego szkoły i przedszkola.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.
• Udzielania pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.
• Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinnie, szkole i środowisku lokalnym.
• Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły.
• Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
• Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
• Zapoznawanie się z raportem o jakości pracy szkoły.
• Uchwalanie w porozumieniu radą pedagogiczną:
-programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
-programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
• Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły lub placówki.
Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
Autor strony: P. Walasik, e-mail: piowa31@wp.pl